Keskustan paikallinen kuntavaaliohjelma

Tiistai 2.10.2012 klo 15:41


Keskustan Lappeenrannan kunnallisjärjestö ry Vaaliohjelma 2013-2016
Keskusta - ääni lähelle, ääni lähipalveluille


PALVELUT LÄHELLÄ - PÄÄTÖKSENTEKO LÄHELLÄ – PÄÄTTÄJÄ LÄHELLÄ


Lappeenrannan kaupungin taloutta on hoidettava niin kustannustehokkaasti,
ettei veroprosentille muodostu nostotarvetta.


Peruspalveluiden järjestäminen on kaupungin tärkein tehtävä.
• Kyse on lähipalveluista - kuntalaisia on kuultava
• Kuntalaisten on oltava palveluiden käyttäjinä tasa-arvoisessa asemassa asuinpaikasta riippumatta huomioiden tehdyt kuntaliitokset. Kotikunta tuntee asukkaansa ja järjestää kustannustehokkaimmin tarvittavat palvelut
• Kuntalaisten ja luottamushenkilöiden on saatava osallistua asioiden valmisteluun
varhaisessa vaiheessa mm. seminaareissa, asukasfoorumeissa ja eri työryhmissä
• Päätöksenteko lähellä ihmisiä – emme kannata kuntien pakkoliitoksia


Lasten ja nuorten hyvinvointi – turvallinen elämänalku
• Perheillä pitää olla todellinen mahdollisuus valita kotihoito päivähoidon vaihtoehdoksi;
Lappeenrantalisää tulee muuttaa siten, että päivähoidon vaihtoehtona olisi sitovana
sopimuksena 500 euroa/kk alle 1,5 vuotiaan kotihoidosta ilman ehtoja
• Erityisesti pienten koululaisten on saatava perusopetusta lähipalveluna
• Opiskelu- ja työtilat peruskorjatuissa tai uudisrakennetuissa tiloissa
• Lapsille leikki-, skeitti- ja lähiliikuntapaikat asuinalueille edullisesti
• Perheille varhaista ja moniammatillista tukea sekä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä
• Kukaan nuori ei saa olla koulupudokas eikä syrjäytynyt
• Vastustamme ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen leikkauksia
• Nuorten työllistämiseksi on lisättävä yhteistyötä yritysten kanssa
• Alueen työvoimatarvetta ja koulutustarjontaa pitää sovittaa enemmän yhteen
• Oppisopimuskoulutusta on lisättävä ja kehitettävä
• Ammattikorkeakoulun ja yliopiston kouluttamat osaajat edistävät työpaikkojen sijoittumista kaupunkiin
• Edulliset, monipuoliset ja helposti saavutettavat harrastusmahdollisuudet


Työllisyys ja toimeentulo - elinkelpoinen kaupunki
• Työttömien syrjäytyminen estettävä ja työllisyysmäärärahan käyttöä tehostettava
• Naisvaltaisten matalapalkka-alojen pätkätyöt lisäävät köyhyyttä ja syrjäytymistä, mitä pitää estää myös kuntatyössä
• Pienten kansan- ja leskeneläkkeen saajien sosiaalista tukea on lisättävä
• Maatalouden ja maatalouselinkeinojen toimintaedellytykset on turvattava
• Kaupungin on oltava aloitteellisempi työpaikkojen ja yritysten sijoittumisessa alueelle
• Kaupungin velkaantuminen pitää pysäyttää
• Kaupunkiyhtiöiden tehtäviä on tarkasteltava uudelleen palvelutarpeiden kannalta
• Kaupunki tekee yhteishankkeita vakaiden ja luotettavien kumppaneiden kanssa


Terveys ja hyvinvointi - jokaisen oikeus
• Lähipalvelut ovat kaikkea mitä kuntalainen tarvitsee; ne tuotetaan parhaiten siellä, missä kuntalaisten tarpeet tunnetaan ja missä ihmiset elävät
• Lappeenranta on laaja kaupunki; yhteisiä palveluita pitää olla myös haja-asutusalueilla ja aluekeskuksissa
• Erikoissairaanhoito on saatava säilymään maakunnassa; Eksote- mallilla se on mahdollista
• Mallu-autolla palvelut tulevat kuntalaista lähelle ja toimintamalleja on kehitettävä yhä lisää
• Terveyden edistämiseen ja varhaiseen apuun on panostettava
• Ihmisten pitää saada ottaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan
• Kotiin saatavaa apua on lisättävä niin lapsiperheille, pitkäaikaissairaille kuin ikäihmisillekin
• Omaishoitajien jaksamista on tuettava mm. kuntoutuksella, sijaishoitajilla
• Palvelusetelin käyttöä on laajennettava ja ihmisten valinnanvapautta lisättävä
• Avun hakeminen ei saa olla liian monimutkaista
• Hyvää mieltä myös kunnallisesta kulttuuri- , liikunta- ja harrastustoiminnasta


Asuminen koko kaupungin alueella - maaseudun ja haja-asutusalueiden elinvoimaisuus
• Ydinkeskustassa pitää saada rakennushankkeet nopeasti liikkeelle
• Asiointiparkkipaikkoja tulee lisätä
• Asukkaiden osallistumista lisättävä rakennushankkeiden suunnittelussa
• Ydinkeskustaa pitää voida rakentaa korkeammaksi sekä puistoja ja ulkoilualueita riittävästi
• Tonttitakuu on säilytettävä
• Maaseutualueiden asumisoloja ei saa hankaloittaa; kaavoitus ei saa syrjäyttää elinkeinoja eikä rajoittaa tarvittavaa rakentamista
• Haja-asutusalueiden vesi- ja jätevesihuollon järjestäminen pitää olla kohtuuhintaista
• Vesimaksujärjestelmä on muutettava kulutukseen perustuvaksi
• Joukkoliikennettä pitää tukea ja tehostaa vähemmän kannattavilla reiteillä sekä myös kehittyvillä asuinalueilla
• Matkapalvelukeskuksen toiminta käyntiin; kuljetusten yhdistämistä, palvelulinjoja sekä uusia toimintamuotoja
• Yksityistieverkon ylläpitämiseen tarvittava rahoitus on turvattava
• Sähköisten palveluiden kehittäminen edellyttää sitä, että riittävän nopeat verkkoyhteydet ovat saatavilla koko kunnan alueella


Arvosta kotiseutua - ympäristön voi pilata vain kerran
• Jätevesien puhdistamiseen ja johtamiseen on etsittävä yhteistoiminta-ratkaisua
• Pien-Saimaan pumppaamot on saatava rakennettua v. 2014-2018 .
• Muiden pienten järvien ja jokien kunnostustoimia on ja toteutettava nopealla aikataululla


Maakunnan yhteisiä tavoitteita
• Tuki Imatra-Luumäki kaksoisraiteelle
• Vaalimaantien parantaminen sekä Vt 6:n rakentamisen seuranta
• Rajan läheisyys pitää hyödyntää paremmin
• Yritysten sijoittuminen alueelle on maakunnan yhteinen etu
• Kilpailutuskriteerien laatiminen siten, että maakunnassa tuotettu ruoka, tuote tai palvelu on kokonaisedullisin vaihtoehto


Kuntalaisille tehdyssä kyselyssä toukokuussa 2012 pyydettiin kertomaan kolme tärkeintä painopistealuetta Lappeenrannan kuntapolitiikassa. Selvänä tuloksena oli:
1. Riittävän henkilöstön turvaaminen vanhustenhoitoon
2. Sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen lähellä
3. Maatalouden edellytysten turvaaminen


Me - Keskustan Lappeenrannan kunnallisvaaliehdokkaat olemme samaa mieltä.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini